شما می توانید مبلغ مورد نظر را به شماره حساب های زیر و یا به شماره کارتهای معرفی شده در ذیل واریز نمایید

به نام سید محمد قاسم حجی خراسانی

شماره کارت پارسیان : 4387-0113-0611-6221  شماره حساب پارسیان : 72000148444001

شماره کارت ملت : 2034-4172-3378-6104  شماره حساب ملت : 5622917146